+662 274-1922

About Us

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

เพื่อจำหน่าย และติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน

นโยบายคุณภาพ

บริษัทไซเทค เทเลคอม จำกัด ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SCG, การรับรองสถาบัน UKAS และ NAC (สำนักงานมาตาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ) ประเทศไทย โดยมี นโยบายคุณภาพ ดังนี้